Dom Zdrowia i Spokoju
Skontaktuj się z nami:
4 1

65 572 15 38

            3 1

info@dzis.eu

Turnusy rehabilitacyjne (PFRON)

Dofinansowanie do pobytu w naszym ośrodku

Dom Zdrowia i Spokoju w celu zapewnienia klientom możliwości korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, posiada aktualny wpis OR (rejestr organizatorów turnusów), a także OD (rejestr ośrodków, w których mogą się takie turnusy odbywać). Dzięki temu mamy wszelkie uprawnienia do tego, by przyjmować zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Gości przyjmujemy od początku prowadzenia przez nas Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Domu Seniora. Staramy się, aby niczego im nie brakowało.

Szczegółowa propozycja

Proponujemy Państwu turnus rehabilitacyjno – usprawniająco – rekreacyjny, który przygotowany został z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (także dla tych, którzy nie mogą się poruszać bez pomocy wózka inwalidzkiego). Propozycja naszego ośrodka obejmuje codzienne wykonywanie 5 zabiegów leczniczych. Wszystkie przeprowadzane są od poniedziałku do soboty przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów oraz opiekę lekarską i pielęgniarską. Jednocześnie zapewniamy pełne dostosowanie do potrzeb. Osoby na turnusach rehabilitacyjnych zostaną umieszczone w pokojach 1 i 2-osobowych, a posiłki dla nich będą dostosowane do stanu zdrowotnego i potrzeb.

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne dostępne w Domu Zdrowia I Spokoju:
- laseroterapia
- elektroterapia
- terapia falą uderzeniową
- magnetoterapia
- światłoterapia
- sollux
- hydroterapia
- masaż wirowy kończyn dolnych
- masaż wirowy kończyn górnych
- kinezyterapia  :                 
- ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, izometryczne, ćwiczenia w obciążaniu
- ćwiczenia ogólnousprawniające
- terapia manualna
- pionizacja i nauka poruszania się
- masaż leczniczy

 

Dofinansowanie PFRON

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego
 • nie korzystała już w danym roku ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie odbywającym się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie realizowała program turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia
 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna, pod warunkiem że:
 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun: nie pełni funkcji kadry na turnusie, nie wymaga opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na nim.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie :

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie (także bezdomna i pozostająca pod opieką) składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania
 • Do wniosku o dofinansowanie dołącza się: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • Centrum pomocy w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony
 • Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu ich złożenia
 • W rozpatrywaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych oceniający sytuację osoby niepełnosprawnej
 • Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim
 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
 • Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym
 • Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej o sposobie jego rozpatrzenia, w przypadki nieprzyznania dofinansowania wniosek zawiera uzasadnienie
 • Fundusz nie dofinansowuje uczestnictwa w turnusie finansowanym w części lub w całości ze środków publicznych lub przez system ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczenie społeczne rolników

 

Wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania dofinansowania ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 35 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w ciągu 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

 • czy wybrany ośrodek i organizator posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania wybranego turnusu
 • czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną
 • czy organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu z określonymi w orzeczeniu schorzeniami

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków centrum pomocy w ciągu 7 dni informuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w ciągu 7 dni od otrzymania jego oświadczenia, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęcia turnusu.

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie, w przypadku nieotrzymania takiego oświadczenia, centrum pomocy może odmówić przyznania dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury.

Organizator turnusu przekazuje do centrum pomocy odpowiednie dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia turnusu.

 

 

 

Źródło: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

 

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

pobierz wniosek ......

logo footer

Zakład Fizjoterapii

Dane kontaktowe

misja Dom Zdrowia i Spokoju
Szelejewo Drugie 10 A
63-820 Piaski

tel. 65 572 15 38
kom. +48 502 549 114
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     Polityka prywatności

 

testOffcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.