Dom Zdrowia i Spokoju
Skontaktuj się z nami:
4 1

65 572 15 38

            3 1

info@dzis.eu

Turnusy rehabilitacyjne (PFRON)

Dom Zdrowia I Spokoju  posiada aktualny wpis OR (wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych) oraz OD (wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne) i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do skorzystania z turnusów:
Turnus rehabilitacyjny - usprawniająco – rekreacyjny, który jest przeznaczony dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

W czasie turnusu zapewniamy do 5 zabiegów dziennie (od poniedziałku do soboty), wykonywane przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, jak również opiekę lekarską i pielęgniarską.

Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych oraz posiłki dostosowane do potrzeb i stanu pacjenta.

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne dostępne w Domu Zdrowia I Spokoju:
- laseroterapia
- elektroterapia
- terapia falą uderzeniową
- magnetoterapia
- światłoterapia
- sollux
- hydroterapia
- masaż wirowy kończyn dolnych
- masaż wirowy kończyn górnych
- kinezyterapia  :                 
- ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, izometryczne, ćwiczenia w obciążaniu
- ćwiczenia ogólnousprawniające
- terapia manualna
- pionizacja i nauka poruszania się
- masaż leczniczy

 

Dofinansowanie PFRON

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego
 • nie korzystała już w danym roku ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie odbywającym się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie realizowała program turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia
 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna, pod warunkiem że:
 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun: nie pełni funkcji kadry na turnusie, nie wymaga opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na nim.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie :

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie (także bezdomna i pozostająca pod opieką) składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania
 • Do wniosku o dofinansowanie dołącza się: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • Centrum pomocy w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony
 • Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu ich złożenia
 • W rozpatrywaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych oceniający sytuację osoby niepełnosprawnej
 • Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim
 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
 • Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym
 • Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej o sposobie jego rozpatrzenia, w przypadki nieprzyznania dofinansowania wniosek zawiera uzasadnienie
 • Fundusz nie dofinansowuje uczestnictwa w turnusie finansowanym w części lub w całości ze środków publicznych lub przez system ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczenie społeczne rolników

 

Wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania dofinansowania ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 35 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w ciągu 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

 • czy wybrany ośrodek i organizator posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania wybranego turnusu
 • czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną
 • czy organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu z określonymi w orzeczeniu schorzeniami

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków centrum pomocy w ciągu 7 dni informuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w ciągu 7 dni od otrzymania jego oświadczenia, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęcia turnusu.

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie, w przypadku nieotrzymania takiego oświadczenia, centrum pomocy może odmówić przyznania dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury.

Organizator turnusu przekazuje do centrum pomocy odpowiednie dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia turnusu.

 

 

 

Źródło: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

 

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

pobierz wniosek ......

logo footer

Zakład Fizjoterapii

Dane kontaktowe

misja Dom Zdrowia i Spokoju
Szelejewo Drugie 10 A
63-820 Piaski

tel. 65 572 15 38
kom. +48 502 549 114
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

testOffcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.